» » » Keittiö ja varhaiskasvattajat tekevät ruokakasvatuksen yhteistyötä

Keittiö ja varhaiskasvattajat tekevät ruokakasvatuksen yhteistyötä

luokassa: Uutiset | 0

Juuri hyväksytty Siiri Kuusjärven pro gradu -työ Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa käsitteli varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja ruokapalveluhenkilöstön yhteistyötä ja käsityksiä ruokakasvatuksesta.

”Idea ruokakasvatusaiheisesta gradusta syntyi vähitellen ollessani työharjoittelussa Pirkanmaan Voimialla. Keskustellessani työni yhteydessä päiväkotien ruokapalveluhenkilöstön kanssa heräsi kiinnostus selvittää, millaisena he näkevät roolinsa työyhteisössä ruokakasvattajina. Yhteistyö varhaiskasvatuspuolen kanssa tuntui ruokakasvatuksen näkökulmasta tärkeältä, mutta asia näytti jäävän melko pienelle huomiolle. Tutkimukselleni avautui mahdollisuus Sydänliiton ruokakasvatusaiheisen hankkeen yhteydessä”, Kuusjärvi kertoo.

Yhteistyö melko toimivaa

Kuusjärvi haastatteli neljän päiväkodin varhaiskasvattajia ja ruokapalveluhenkilöstöä sekä havainnoi päiväkodin arkea. Molempien ammattiryhmien edustajat pitivät päiväkotien yhteistyötä melko toimivana. Varhaiskasvattajat pitivät tärkeänä, että ruokapalvelu kuuntelee palautetta ruuasta. Ruokapalveluhenkilöstö kuvasi yhteistyön vastavuoroisuutta, avoimuutta ja kykyä tehdä kompromisseja. Havainnoinnissa molemmat osapuolet osoittivat vastavuoroisuutta.

Myös määritellessään ruokakasvatusta varhaiskasvatusammattilaiset ja ruokapalveluhenkilöstö painottivat hieman eri asioita. Varhaiskasvattajien puheissa korostuivat pöytätavat, mukava ruokailuhetki ja maistaminen sekä lapsen autonomian tukemiseen liittyvät asiat kuten itse annostelu tai se, ettei lasta pakoteta syömään. Ruokapalveluhenkilöstö painotti eniten ruuan ominaisuuksia ja ruuan arvostamista.

Varhaiskasvattajat kokivat pääsääntöisesti olevansa ruokakasvattajia, tosin pienten lasten ryhmissä he tunsivat aikansa kuluvan enimmäkseen rauhallisen ruokailutilanteen hallintaan. Isompien ryhmässä ruoka-asioihin koettiin olevan enemmän aikaa. Ruokapalveluhenkilöstöstä osa koki olevansa ruokakasvattajia; he kertoivat osallistuvansa ruokakasvatukseen esimerkiksi huolehtimalla erityisruokavalioista ja asettamalla ruuat kauniisti tarjolle. Osa piti vaikutusmahdollisuuksiaan vähäisinä ja rooliaan pienenä lasten kanssa; siksi ruokakasvatustehtävä ei tuntunut omalta.

Ruokapalveluhenkilöstölle isompi rooli?

Kuusjärven mukaan olisi mielenkiintoista selvittää, olisiko ruokapalveluhenkilöstölle mahdollista antaa nykyistä näkyvämpi rooli ruokakasvatuksen ”oheiskasvattajina”. Voisivatko he vierailla useammin lapsiryhmissä ja kertoa ruuasta ja työstään tai esitellä keittiötä? Tässä tutkimuksessa lasten suhde keittiöön ja sen henkilökuntaan näytti jäävän melko etäiseksi. Vaikka päiväkodin ja koulun ruokailutilanteet ovat erilaisia, eivätkä siis vertailukelpoisia, kouluissa ruokapalveluhenkilöstö näyttää saaneen lasten silmissä näkyvämmän roolin. Tässä tutkimuksessa osa ruokapalvelutyöntekijöistä olisi halunnut olla enemmän tekemisissä lasten kanssa, jos siihen olisi ollut aikaa.

Palvelusopimus antaa raamit

Tutkimuksen yksi päämäärä oli syventää ymmärrystä varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelun yhteistyöstä nykyisessä tilanteessa, jossa päiväkodin ruokapalvelut tuotetaan ostopalveluna eli toimijat työskentelevät eri työnantajille. Tutkimuksen perusteella tilanteeseen on sopeuduttu melko hyvin. Kuitenkin osa haastateltavista nosti esiin, että yhteenkuuluvuuden tunne ja mahdollisuudet ruokakasvatukseen olivat heidän mielestään olleet aikaisemmin paremmat. Palvelusopimusten tulkinta herätti myös jonkin verran keskustelua; osa työntekijöistä kuvaili palvelusopimusta raamina, jota sovelletaan talokohtaisesti. Työntekijöillä oli kokemusta myös palvelusopimuksen tiukan kirjaimellisesta tulkinnasta. Toimivan yhteistyön kannalta palvelusopimuksen joustava tulkinta puolin ja toisin vaikutti tärkeältä.

”Tutkimuksen kuluessa olisin halunnut paneutua asioihin vielä syvemmälle. Ehdottomasti asiaa kannattaa tutkia lisää. Jäin miettimään, voisiko ruuanvalmistustyötä tehdä näkyvämmäksi varhaiskasvatuksessa ja miten. Olisi kiva, jos lapset tietäisivät kuka päiväkodissa ruokaa laittaa ”, pohtii Kuusjärvi.

Kirjoittaja Soili Soisalo, tiedottaja, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Lue lisää
Näkymätön raja? – Varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja ruokapalveluhenkilöstön yhteistyö ja käsitykset ruokakasvatuksesta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)