Ruukku ry toteutti vuosina 2011–2012 Tiedosta taidoksi -hankkeen sosiaali- ja terveysministeriön tuella. Hankkeen tavoitteena oli parantaa lasten ruokaosaamista ja ruokakulttuurin tuntemusta siten, että lapset oppisivat tekemään terveydelleen edullisia valintoja. Hankkeessa ruokakulttuuria lähestyttiin uudenlaisilla menetelmillä, joissa lasten oma tekeminen ja kokeminen olivat pääroolissa.

Vuonna 2011 Tiedosta taidoksi toteutettiin Kauniaisten Mäntymäen koulussa, jossa hankkeeseen osallistui kaikki vuosiluokat 1.–5. Hanketoiminta sulautettiin osaksi oppitunteja sekä kouluruokailua. Oppilaat pääsivät mukaan Makukouluun, sukupolvien välisille ruokakursseille sekä ruokataideoppitunneille.

Makukoulussa oppilaat tulivat tutuiksi omien aistiensa kanssa ja oppivat käyttämään niitä monipuolisesti. Sukupolvien välisillä ruokakursseilla ruokaa tehtiin pienissä ryhmissä kokemuksia kerryttäen ja ruuan yhteisöllisyydestä nauttien. Lapset oppivat iäkkäämmiltä (koulun luokkamummot ja -vaarit) monenlaisia taitoja. Samalla lisääntyi sukupolvien välinen arvokas vuorovaikutus. Ruokataideoppitunneilla kuvataiteen, musiikin ja äidinkielen oppitunneilla työstettiin ruokakulttuurisia oppisisältöjä. Yhteistyökumppanina toimi Helsingin Kuvataidekoulu. Tuloksena syntyi ruokakulttuurinen installaatio Puutarhurin pidot.

Vuonna 2012 Tiedosta taidoksi -hanketta jatkettiin Espoossa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Espoo Cateringin sekä Juvanpuiston, Ymmerstan ja Veräjäpellon koulujen kanssa. Opettajien ja ruokapalveluhenkilöstön yhteistyöllä saavutettiin valmiuksia toteuttaa koululaisten ruokakasvatusta kasvatuskumppanuutta hyväksi käyttäen.

Makukoulutunnit pidettiin uudistetun Makukoulu-oppaan mukaisesti. Opettajilla oli lisäksi käytössään vuonna 2011 laadittu suunnitelma Puutarhurin pidot -ruokataideinstallaation toteutusta varten. Edellisvuoden ruokakurssien tilalla toteutettiin ”Jouluinen Makumestari” -tapahtuma, johon kutsuttiin hankekoulujen luokkien lisäksi muitakin Espoon alakouluja. Jouluinen Makumestari -tapahtuma oli uudenlainen, osallistava lasten ruokatapahtuma. Oppilaat kiersivät jouluista tehtävärataa, joka haastoi havainnoimaan ja arvioimaan joulun ruokia uudesta näkökulmasta.

Tulokset

Hanke mahdollisti uusien ruokakasvatusmenetelmien kehittämisen ja testaamisen. Ensimmäisenä vuonna saadut opetus- ja oppimiskokemukset mahdollistivat menetelmien ja materiaalinen jatkokehityksen. Käytetyt ruokakasvatusmenetelmät soveltuivat hyvin alakouluikäisille. He ovat ruokatottumusten muutoksen suhteen vastaanottavaisessa iässä, sillä heidän ruokailutapansa ja asenteensa ovat vielä muotoutumassa.

Lyhytaikaisella hankkeella saadaan varmennus siihen, että asioita voidaan muuttaa, mutta ilman rakenteellisia muutoksia ruokakasvatus ei juurru kouluihin. Luokanopettajakoulutukseen on tarvetta saada ruokakasvatusopintoja, sillä opettajien valmiudet aiheeseen ovat niukat. Vallalla oleva tilaaja-tuottajamalli on etäännyttänyt koulun opettajat ja ruokapalveluhenkilökunnan, mikä on vähentänyt entisestään tärkeää kasvatuskumppanuutta. Päivittäinen kouluruokailu sisältää arvokasta aikaa, jolloin voisi toteuttaa ruokakasvatusta moniammatillisella yhteistyöllä.